Өргөдөл

 

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа

2022 оны тэтгэлгийн өргөдлийг дараах хугацаанд хүлээн авна.

  • Эхлэх өдөр:  2021 оны 2 дугаар сарын 1
  • Дуусах өдөр:  2021 оны 5 дугаар сарын 31

Хугацаа хоцорсон өргөдөл болон дагалдах бичиг баримтыг хүлээн авахгүй бөгөөд хүчингүйд тооцно.

https://oasis.dfat.gov.au/ цахим хуудсаар орж өргөдөл гаргана уу.

Өргөдөл гаргагчид дээр дурдсан хугацаанд багтаж цахим хэлбэрээр өргөдөл гаргана. Өргөдөл хаах хугацаа ойртох тусам Цахим өргөдлийн системийн (OASIS) ачаалал эрс нэмэгдэж, саатал учирч болзошгүйг анхаарна уу.

Өргөдлийн хэвлэмэл хувь

Интернэт ашиглах боломжгүй аймаг, алслагдсан нутгаас өргөдөл гаргагчид Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөртэй нэн даруй холбогдож, өргөдөл гаргах хувилбаруудын талаар ярилцана уу.

Бүрдүүлэх бичиг, баримтууд

Өргөдөл гаргагчид Австралийн тэтгэлгийн бодлогын гарын авлага”-д заасан бичиг, баримтыг бүрдүүлж, өргөдөлд хавсаргана.

Өргөдөл гаргагчид Монгол Улсад зориулсан шалгуурын дагуу дараах бичиг баримтыг бүрдүүлэн, цахим өргөдөлд хавсаргана. Үүнд:

Бичиг баримт OASIS ангилал Нотариатаар баталгаажуулах эсэх
Төрсний гэрчилгээ (эх материалын хуулбар ба англи орчуулга) Иргэншил батлах Тийм
Монгол Улсын иргэний үнэмлэх Иргэншил батлах Тийм
Дээд боловсролын гэрчилгээ (бакалавр, магистрын түвшин; эх материалын хуулбар ба англи орчуулга) Боловсролын гэрчилгээ Тийм
Дипломын хавсралт (эх материалын хуулбар ба англи орчуулга. Хэрэв бакалаврын дипломд дүнгийн голч оноог тодорхой заагаагүй бол өргөдөл гаргагч нь их, дээд сургуулиас дүнгийн голч онооны тодорхойлолт авна уу) Дүнгийн хавсралт Тийм
Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар (2019 оны 2-р сарын 1-ээс 2021 оны 2-р сарын 1-ний хооронд шимтгэл төлж, баталгаажуулсан байна)
Жич: Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчид үл хамаарна.
Жич: Албан журмын нийгмийн даатгалаас чөлөөлөгдсөн өргөдөл гаргагчид Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газартай холбогдож зөвлөмж авна уу.
Бусад бичиг баримт Тийм
Academic IELTS, iBT-TOEFL эсвэл PTE-ийн гэрчилгээний хуулбар Англи хэлний түвшинг батлах Үгүй
Одоо хөдөлмөр эрхэлж буйг тодорхойлсон ажил олгогчийн албан захидал (байгууллагын тамгатай монгол эх хувь ба англи орчуулга)
Жич: Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдад үл хамаарна.
Ажил олгогчийн албан бичиг Үгүй
Академик тодорхойлолт (тамгатай) Судалгааны магистрын өргөдөл гаргагчид академик байгууллага, эрдэмтний хоёр тодорхойлолт хавсаргана. Хэрэв тодорхойлолтууд монгол хэл дээр бол англи орчуулга хэрэгтэй. Маягтын загварыг дээрх холбоосоос татаж авна уу) Тодорхойлолт Үгүй
Ажил байдлын тодорхойлолт (тамгатай). Тодорхойлолтыг дээр дурдсан загварын дагуу бичнэ. Монгол хэл дээр бол англи орчуулгыг хавсаргана.
Жич: Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчид үл хамаарна.
Тодорхойлолт Үгүй
Товч намтар
(Англи хэл дээр. Маягтын загварыг дээрх холбоосоос татаж авна уу)
Товч намтар Үгүй
Буцаан байршуулах төлөвлөгөө
(Маягтын загварыг дээрх холбоосоос татаж авна уу)
Бусад бичиг баримт Үгүй