Хэн өргөдөл гаргаж болох вэ?

2022 онд тэтгэлгийг Танхимын болон Судалгааны магистрын хөтөлбөрт олгоно.

Монгол улсад олгох тэтгэлэгт тавигддаг тусгай тусгай шалгууруудыг өргөдөл гаргагчид хангах шаардлагатай. Үүнд:

  • Монгол улсад оршин суугаа 18-аас дээш настай Монгол Улсын иргэн байх
  • Өргөдөл гаргагчид 3.0 болон түүнээс дээш голч оноотой, бүтэн цагаар суралцсан бакалаврын дипломтой байна. Хэрэв тухайн бакалаврын дипломд дүнгийн голч оноог тодорхой заагаагүй бол өргөдөл гаргагч нь төгссөн их, дээд сургуулиасаа дүнгийн голч онооны тодорхойлолт авах ёстой
  • Өргөдөл гаргагчид 2022 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTS-ийн голч оноо 6.0 (нэгж оноо 5.5-аас доошгүй) эсвэл iBT-TOEFL, PTE-ийн дүйцэх оноотой байна
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдаас бусад бүх өргөдөл гаргагч 2021 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар хоёр болон түүнээс дээш жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн гэдгээ нотлоно (хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг оруулж тооцно).