Хэн өргөдөл гаргаж болох вэ?

Австралийн тэтгэлэгт өргөдөл гаргагчид ерөнхий шалгууруудыг хангасан байна. Тэтгэлэгт хөдөө, орон нутгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, нийгмийн цөөнхийн төлөөлөл өргөдөл гаргахыг дэмжинэ.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн цахим өргөдлийн систем 2025 оны эхээр нээгдэнэ.

Болзол шалгуурууд

Австралийн тэтгэлэгт өргөдөл гаргагчид dfat.gov.au/aboutus/publications/Pages/australiaawardsscholarshipspolicyhandbook.aspx холбоост байрших Австралийн тэтгэлгийн бодлогын гарын авлага”-д дурдсан бүх ерөнхий шалгуурыг хангасан байна.

Монгол Улсад тавигдах тусгай шалгуурууд  

Монгол Улсаас өргөдөл гаргагчид нь дараах тусгай шалгууруудыг хангах ёстой. Үүнд:

  • Өргөдөл гаргагчид бүтэн цагаар суралцсан бакалаврын дипломтой, голч оноо 3.0 болон түүнээс дээш байна. Хэрэв тухайн бакалаврын дипломд дүнгийн голч оноог тодорхой заагаагүй бол өргөдөл гаргагч нь төгссөн их, дээд сургуулиасаа голч онооны тодорхойлолт авах ёстой.
  • Өргөдөл гаргагчид 2026 оны 1 дүгээр сарын 1-ний байдлаар хүчинтэй Academic IELTS-ийн голч оноо 6.0 (нэгж оноо 5.5-аас доошгүй) эсвэл iBT-TOEFL, Academic PTE-ийн дүйцэх оноотой байна. iBT-TOEFL Home Edition, Institutional TOEFL-ийн оноо хүлээн зөвшөөрөхгүй. Хэрэв тэтгэлэгт сонгогдвол, Монгол Улсад явагдах англи хэлний 6 хүртэл сарын сургалтанд хамрагдах боломж бүрдэнэ. Англи хэлний сургалтанд хамрагдсаны дараа IELTS-ийн 6.5 онооны шалгуурыг хангаагүй тохиолдолд тэтгэлэг цуцлагдана.
  • Өргөдөл гаргагчид 2025 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар Монгол Улсад хоёр болон түүнээс дээш жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн гэдгээ нотлоно (хүүхэд асрах чөлөөний хугацааг оруулж тооцно). Нэгдүгээр ангилал буюу төрийн албанаас өргөдөл гаргагчид 2025 оны 2 дугаар сарын 1-ний байдлаар төрийн албанд хоёр ба түүнээс дээш жил тасралтгүй ажилласан байна.
  • Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдад хоёр жил тасралтгүй хөдөлмөр эрхэлсэн байх шаардлага тавигдахгүй. Хөгжлийн бэрхшээл гэдэг тодорхойлолт, ангилал нь Австрали, Монгол Улсын хууль, эрх зүйн хүрээнд ялгаатай тодорхойлогддог бөгөөд архаг, суурь өвчнийг Австрали Улсад хөгжлийн бэрхшээл гэж хүлээн зөвшөөрдөггүйг анхаарна уу. Дэлгэрэнгүй мэдээллийг “Австралийн тэтгэлгийн бодлогын гарын авлага”-гаас харна уу.

Санамж

Өргөдөл гаргагчийн хоёр жилийн тасралтгүй ажилласан байх шаардлагыг бакалавр, магистрын бүтэн цагийн хөтөлбөрийг төгссөн өдрөөс эхлэн тооцож, нийгмийн даатгалын бичилтээр баталгаажуулна. Сайн дурын нийгмийн даатгалын бичилтээр хөдөлмөр эрхлэлтийг баталгаажуулахгүй.

Засгийн газар хоорондын тэтгэлгээр магистрын түвшний боловсрол эзэмшсэн өргөдөл гаргагчдыг Австралийн тэтгэлэгт өргөдөл гаргахыг зөвшөөрөхгүй.

Ярилцлагын шатанд Засгийн газар хоорондын бусад тэтгэлгээр магистрын хөтөлбөрт тэнцэж, түүнийгээ баталгаажуулж хүлээн зөвшөөрсөн өргөдөл гаргагчид Австралийн тэтгэлгийн сонгон шалгаруулалтаас хасагдах болно.

Мэдүүлэг

Өргөдөл гаргагчид цахим өргөдлийн маягт дээрх бүх асуултыг бүрэн ойлгож, гүйцэд бөглөхийг зөвлөж байна. Цахим өргөдөл мэдүүлсэн гэдэг нь Aвстралийн тэтгэлгийн бодлогын гарын авлагыг бүрэн уншиж танилцсан, цахим өргөдөлд мэдүүлсэн бүх мэдээлэл үнэн зөв болохыг баталсан гэж үзнэ.