Оролцоог дэмжих

Австралийн Засгийн газар Монгол Улсын бүх иргэний хувь нэмрийг үнэ цэнэтэйд тооцдог. Тэтгэлэгт хөтөлбөрт хамрагдах эрхийг эрэгтэй, эмэгтэй өргөдөл гаргагчдад адил тэгш эдлүүлж, хөдөө, орон нутгийн болон хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд (ХБИ) өргөдөл ирүүлэхийг дэмжинэ.

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн тэргүүлэх чиглэлээр өргөдөл гаргахад тохиромжтой боловсрол эзэмшсэн, болзол шалгууруудыг хангасан бүх хүн өргөдөл мэдүүлж болно.

ХБИ өргөдөл гаргахыг түлхүү дэмжих үүднээс хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон иргэдэд тавигдах болзол шалгуурыг өөрчилсөн. Энэхүү өөрчлөлтөд дараах зүйлс багтана. Үүнд:

Ажлын туршлагын шаардлага

Хөгжлийн бэрхшээлтэй гэдгээ мэдүүлж, нотолсон өргөдөл гаргагчдын хөдөлмөр эрхлэлт 2023 оны 2-р сарын 1-ний байдлаар 2 жил хүрээгүй тохиолдолд болзол хангасанд тооцно.

ХБИ өргөдөл гаргахад нэмэлт мэдээлэл, тусламж хэрэгтэй бол Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газарт хандах нь зүйтэй.

Түүнчлэн хөгжлийн бэрхшээлтэй өргөдөл гаргагчдад тусгайлсан үйлчилгээ шаардагдвал, ХБИ-ийн байгууллагуудад хандаж болно. Тухайн байгууллагууд Хөтөлбөрийн газартай холбогдож, ХБИ өргөдөл гаргах явцад тохиромжтой байраар хангах зэрэг боломжит дэмжлэгийг үзүүлэх талаар зөвшилцөж болно.

Хөтөлбөрийн газар ХБИ-ийн байгууллагуудтай тохиролцож, хөгжлийн бэрхшээлтэй өргөдөл гаргагчдад зориулсан мэдээллийн өдөрлөгийг зохион байгуулна. Энэ үеэр өргөдөл гаргах, сонгон шалгаруулах үе шатууд болон хэрэв Австралийн тэтгэлэгт сонгогдвол, ямар дэмжлэг үзүүлдэг талаар ярьж, тайлбарлана.

Оролцоог дэмжих төлөвлөгөө нь Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийг Монгол болон Австралийн бодлогод тусгагдсан бүрэн эрхэд үндэслэн тэтгэлгийн цикл, хөтөлбөрийн бүх элементийн хүрээнд эрх тэгш байдал, оролцоог нэмэгдүүлэхэд чиглүүлдэг.

Оролцоог дэмжих төлөвлөгөөнд дараах зорилтууд багтана:

Хөтөлбөрийн удирдлага, зөвлөхүүд ба ажилтнуудад өмчлөлд хамруулах, хариуцлагатай байх, хариуцлагатай байх, хамтдаа хариуцлагатай байх

  • Хөтөлбөрийн удирдлага, зөвлөхүүд болон ажилтнуудын хүрээнд эрх тэгш байдал, оролцоог хамруулах талаар мэдүүлж, үүрэг хариуцлага болгох
  • Нийгмээс гадуурхах асуудал, оролцоог хангах стратегийн талаар Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн оролцогчид болон ажилтнуудын мэдлэг, мэдлэгийг бэхжүүлэх
  • Хөтөлбөрийн туршид хүртээмжтэй, ялгаварлан гадуурхахгүй байх практикийг хэрэгжүүлэх чадавхийг сайжруулах
  • Үр нөлөөтэй Хяналт, Шинжилгээ, Үнэлгээ ба Сургалтын тусламжтайгаар Жендэрийн тэгш байдал, нийгмийн асуудал, практикийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг сайжруулах.