Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр

Өргөдөл

Эмэгтэйчүүдийн Манлайлал Хөтөлбөрийн бүртгэл хаагдлаа!

Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр (ЭМХ) нь Австрали улсад магистр болон докторын зэргээр суралцаж төгссөн төгсөгчдийг хамруулан оролцуулдаг юм. ЭМХ нь оролцогчдын ажлын байран дахь өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг монголын дараагийн үеийн удирдагч болоход төлөвшүүлэхэд чиглэгддэг.

ЭМХ нь Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн ерөнхий зорилго, зорилтод дэмжлэг үзүүлж, тэтгэлгээр суралцсан төгсөгчдийн манлайлал, мэргэжлийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна. Үүнд:

 • Төгсөгчдийн манлайлал болон шийдвэр гаргах ур чадварыг нэмэгдүүлэх
 • Төгсөгчдөд Монгол Улсын ирээдүйд чухал ач холбогдолтой асуудлын талаар гүн бат мэдлэг олгоход туслах
 • Төгсөгчдийн Монголын нийгмийн ирээдүйд нөлөөлөх, хувь нэмэр оруулах боломжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Төгсөгчдөд хувийн болон мэргэжлийн сүлжээгээ өргөжүүлэн, ур чадвараа хөгжүүлэхэд туслах
 • Төгсөгчдийг Австрали, Монголын хоорондын гүүр болоход дэмжлэг үзүүлэх
 • Төгсөгчдийн жэндерийн тэгш байдал манлайлалтай хэрхэн уялдах талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зэрэгт тусална.

Хөтөлбөрийн тойм

Үйл ажиллагаа

ЭМХ нь 20 эмэгтэй, эрэгтэй хүнд манлайллын болон хувь хүний чадавх хөгжүүлэхэд чиглэсэн хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй хэрэгждэг. Үүнд:

 1. Монголд манлайлал болон хувь хүний чадавх хөгжүүлэх 8 сарын хөтөлбөр;

2. Австралид улсад 2 долоо хоногийн манлайллын эрчимжүүлсэн хөтөлбөрт хамрагдах.

Хөтөлбөрийн үр дүн

Тогтвортой байдал

ЭМХ нь Австрали улсын хувьд Монгол улсын хөгжлийн хөтөч болсон ирээдүйн манлайлагч нартай харилцаа холбоо тогтоох боломж юм. Монгол улсад үйл ажиллагаа явуулж буй Австралийн бизнесийн байгууллагуудтай харилцаа холбоо тогтоох арга хэмжээнд оролцох, Австрали улсад богино хугацааны сургалтад хамрагдах зэргээр Австрали Монгол хоёр орны найрамдалт харилцааг бэхжүүлнэ.

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)

ЭМХ-ийн Хяналт, үнэлгээний ажлууд Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилтуудыг ханган биелүүлэхэд дараах байдлаар хувь нэмэр оруулна. Үүнд:

 • Төгсөгчдийн манлайлах, шийдвэр гаргах ур чадвар нэмэгдэх
 • Монголын ирээдүйд чухал асуудлуудын талаарх төгсөгчдийн мэдлэгийн хүрээ тэлэх
 • Монголын нийгмийн ирээдүйд хувь нэмэр оруулах, нөлөөлөх боломж төгсөгчдөд бүрдэх
 • Төгсөгчид хувийн болон мэргэжлийн харилцаа тогтоох, хөгжүүлэх, өргөжүүлэх
 • Төгсөгчид Австрали, Монголын хоорондын холбоог хөгжүүлэх

Хэн хамрагдах боломжтой вэ?

Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр (ЭМХ) нь Австрали улсад магистр болон докторын зэргээр суралцаж төгссөн төгсөгчдийг хамруулан оролцуулдаг юм. ЭМХ нь оролцогчдын ажлын байран дахь өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг Монголын дараагийн үеийн манлайлагч болгон бэлдэхэд чиглэгддэг.