Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр

Өргөдөл

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа дууссан байна.

Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр (ЭМХ) нь Австрали улсад магистр болон докторын зэргээр суралцаж төгссөн төгсөгчдийг хамруулан оролцуулдаг юм. ЭМХ нь оролцогчдын ажлын байран дахь өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг монголын дараагийн үеийн удирдагч болоход төлөвшүүлэхэд чиглэгддэг.

ЭМХ нь Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн ерөнхий зорилго, зорилтод дэмжлэг үзүүлж, тэтгэлгээр суралцсан төгсөгчдийн манлайлал, мэргэжлийг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна. Үүнд:

 • Төгсөгчдийн манлайлал болон шийдвэр гаргах ур чадварыг нэмэгдүүлэх
 • Төгсөгчдөд Монгол Улсын ирээдүйд чухал ач холбогдолтой асуудлын талаар гүн бат мэдлэг олгоход туслах
 • Төгсөгчдийн Монголын нийгмийн ирээдүйд нөлөөлөх, хувь нэмэр оруулах боломжийг нэмэгдүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх
 • Төгсөгчдөд хувийн болон мэргэжлийн сүлжээгээ өргөжүүлэн, ур чадвараа хөгжүүлэхэд туслах
 • Төгсөгчдийг Австрали, Монголын хоорондын гүүр болоход дэмжлэг үзүүлэх
 • Төгсөгчдийн жэндерийн тэгш байдал манлайлалтай хэрхэн уялдах талаарх ойлголтыг гүнзгийрүүлэх зэрэгт тусална.

Хөтөлбөрийн тойм

Үйл ажиллагаа

ЭМХ нь 20 эмэгтэй, эрэгтэй хүнд манлайлал, хөгжлийн боломж олгох хоёр бүрэлдэхүүн хэсэгтэй хэрэгждэг.

 1. Монголд манлайлал болон мэргэжил хөгжүүлэх 8 сарын хөтөлбөр

2. Австралид болох 2 долоо хоногийн манлайллын эрчимжүүлсэн хөтөлбөр

Үр дүн

Тогтвортой байдал

ЭМХ нь Австралийн хувьд Монголын ирээдүйн манлайлагчидтай харилцах харилцааг дэмжин сайжруулах боломж юм. Монгол дахь Австралийн бизнесийн байгууллагуудтай холбоо тогтоож, Австралид богино хугацааны сургалт явуулснаар Австрали, Монгол Улсуудын хамтын ажиллагааг хөгжүүлэхэд хувь нэмэр оруулна.

Хяналт, шинжилгээ, үнэлгээ (ХШҮ)

ЭМХ-ийн Хяналт, үнэлгээний ажлууд Сургалтын тэтгэлэгт хөтөлбөрийн зорилтуудыг ханган биелүүлэхэд дараах байдлаар хувь нэмэр оруулна. Үүнд:

 • Төгсөгчдийн манлайлах, шийдвэр гаргах ур чадвар нэмэгдэх
 • Монголын ирээдүйд чухал асуудлуудын талаарх төгсөгчдийн мэдлэгийн хүрээ тэлэх
 • Монголын нийгмийн ирээдүйд хувь нэмэр оруулах, нөлөөлөх боломж төгсөгчдөд бүрдэх
 • Төгсөгчид хувийн болон мэргэжлийн харилцаа тогтоох, хөгжүүлэх, өргөжүүлэх
 • Төгсөгчид Австрали, Монголын хоорондын холбоог хөгжүүлэх

Хэн хамрагдах боломжтой вэ?

Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр (ЭМХ) нь Австрали улсад магистр болон докторын зэргээр суралцаж төгссөн төгсөгчдийг хамруулан оролцуулдаг юм. ЭМХ нь оролцогчдын ажлын байран дахь өрсөлдөх чадварыг дээшлүүлэх, тэднийг Монголын дараагийн үеийн манлайлагч болгон бэлдэхэд чиглэгддэг.