Богино хугацааны сургалт

Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн Богино хугацааны сургалт нь мэргэжлийн ур чадвар хөгжлүүлэх боломж олгох, богино хугацааны, Австралийн Засгийн газраас санхүүжүүлсэн сургалт юм.

Богино хугацааны сургалт (БХС) нь зорилтот ур чадвар хөгжүүлэх, мэргэжлээрээ цаашид илүү хөгжих хэрэгцээг судлан, шаардлагатай дэмжлэгийг үзүүлэхэд чиглэгдсэн. Эдгээр сургалт нь Австралийн сургалтын тэргүүлэх чиглэлүүдээр чадавхийг бэхжүүлэхэд голчлон анхаарна.