Хөгжлийн тэргүүлэх салбар ба суралцах чиглэлүүд

Монгол, Австрали Улсын Засгийн газрууд 2018 онд дараах салбар, чиглэл, мэргэжлээр суралцах хүмүүст тэтгэлэг олгохоор харилцан тохиролцсон. Үүнд :

Төрийн албаны удирдлага

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд зөвхөн Ангилал 1-ийн өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Актуар судлал
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Аудит
 • Худалдааны эрх зүй
 • Бизнесийн удирдлага, засаглал
 • Эконометрикс
 • Эдийн засаг
 • Хөдөлмөрийн харилцаа
 • Шүүх нягтлан бодох бүртгэл
 • Хүний нөөцийн удирдлага
 • Олон улсын бизнес/ худалдаа
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын харилцаа
 • Олон улсын худалдаа
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • Стратегийн удирдлага

Удирдлага, бизнес , худалдаа

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд зөвхөн Ангилал 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Актуар судлал
 • Хөрөнгийн удирдлага
 • Аудит
 • Бизнесийн мэдээлэл зүй
 • Худалдааны эрх зүй
 • Бизнесийн засаглал
 • Эдийн засаг/эконометрикс
 • Санхүү/Санхүүгийн удирдлага
 • Шүүх нягтлан бодох бүртгэл
 • Олон улсын бизнес / худалдаа
 • Олон улсын эрх зүй
 • Олон улсын худалдаа
 • Хөдөлмөрийн зах зээлийн эдийн засаг
 • Улс төрийн эдийн засаг
 • Эрсдэлийн удирдлага
 • Стратегийн удирдлага

Боловсрол

[Жич: Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд Ангилал 1 ба 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Боловсролын манлайлал
 • Боловсролын удирдлага
 • Боловсролын сэтгэл судлал
 • Дээд боловсрол

Инженерчлэл, уул уурхай, барилга хот байгуулалт

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд Ангилал 1 ба 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Иргэний нисэх
 • Дэд бүтцийн инженер
 • Барилгын удирдлага
 • Цахилгааны инженер
 • Электроникийн инженер
 • Байгаль орчны инженер
 • Эрчим хүч, эрдэс баялгийн инженер
 • Дэд бүтцийн хөгжил
 • Ложистикийн удирдлага
 • Материал судлал
 • Материалын инженер
 • Автын инженер
 • Уул уурхайн инженер
 • Хөдөлмөрийн эрүүл ахуй, аюулгүй байдал
 • Тээврийн инженер
 • Тээврийн удирдлага
 • Технологи
 • Хот/Бүс нутгийн төлөвлөлт

Байгаль орчин, хөдөө аж ахуй судлал

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд Ангилал 1 ба 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Хөдөө аж ахуй
 • Хөдөө аж ахуйн бизнес
 • Биотехнологи
 • Эко аялал жуулчлал
 • Байгаль орчны боловсрол
 • Байгаль орчны эрх зүй
 • Байгаль орчны удирдлага
 • Ойн удирдлага
 • Геологи
 • Газар зүйн мэдээллийн шинжлэх ухаан /технологи
 • Геофизик
 • Гидрогеологи
 • Гидрологи
 • Байгалын нөөцийн удирдлага
 • Сэргээгдэх эрчим хүч
 • Тогтвортой байдал
 • Орон нутгийн хөгжил
 • Мал эмнэлгийн шинжлэх ухаан

Эрүүл мэнд

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд Ангилал 1 ба 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Эрүүл мэндийн удирдлага
 • Сэтгэл судлал
 • Нийгмийн эрүүл мэнд

Мэдээлэл, харилцааны технологи

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд Ангилал 1 ба 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Мэдээлэлийн удирдлага
 • Мэдээллийн технологийн удирдлага
 • Оюуны өмчийн эрх зүй
 • Нанотехнологи

Технологи, соёл ба хөгжил судлал

[Энэ суралцах чиглэл, мэргэших курсууд Ангилал 1 ба 2-ын өргөдөл гаргагчдад хамаарна.]

 • Хөгжлийн бэрхшээл судлал
 • Жендер судлал
 • Хүний эрх судлал
 • Олон улсын хөгжил судлал
 • Мэдээлэл, харилцаа холбоо
 • Нийгмийн ажил, нийгмийн хамгаалал судлал

Нэмэлт мэдээлэл