2021 оны Англи хэлний сургалт

Австралийн тэтгэлэгт шалгарсан нэр дэвшигчид дор дурдсан нөхцөлтэйгээр тэтгэлгийн саналыг хүлээн авна. Үүнд:

    • Австралид суралцахын тулд визний шаардлагуудыг бүрэн хангах (үүнд эрүүл мэндийн шаардлагууд багтана)
    • Австралийн их сургуулийн курсэд хүлээн зөвшөөрөгдсөн нь баталгаажих
    • Сонгосон курсэд элсэн орох англи хэлний шалгуурыг хангах зэрэг багтана.

Англи хэлний чадамж Австралийн их сургуулиудын бакалаврын дараах түвшний хөтөлбөрт амжилттай суралцахад нэн чухал. Дийлэнх курсэд элсэхэд тэтгэлэг хүртэгчдээс Олон улсын англи хэлний сорилын системийн (Academic IELTS-ийн шалгалтын) нэгж оноо 6.0-аас доошгүй, голч оноо 6.5-аас доошгүй байхыг шаарддаг (TOEFL-ийн дүйцэх оноог хүлээн зөвшөөрнө). Зарим курс илүү өндөр шаардлага тавьдаг тул тэтгэлэг горилогчид сургуульд элсэхийн өмнө уг шалгуурыг хангасан байх ёстой.

Австралийн тэтгэлэг хүртэгч бүр англи хэлний сургалт эсвэл эсвэл академик бэлтгэл хөтөлбөрт зайлшгүй хамрагдах ёстой. Иймээс өргөдөл мэдүүлэгчид уг үүрэг хариуцлагыг ухамсарлаж, өргөдөл гаргахын өмнө ажил олгогчтойгоо энэ талаар ярилцсан байх ёстой. Англи хэлний сургалтанд хамрагдах эхний гурван сарын хугацаанд зарим ажил олгогч тухайн ажилтны цалинг төлдөг. Эхний гурван сарын дараа тэтгэлэгт хөтөлбөрийн газар оюутны ирц, сурлагын ахицыг харгалзан тэтгэмж олгоно.

Өргөдөл гаргах үед сонгосон курсийнхээ англи хэлний босго оноог хангасан тэтгэлэг хүртэгчид англи хэлний сургалтанд суух шаардлагагүй, харин академик бэлтгэл хөтөлбөрт хамрагдах ёстой. Энэ сургалт зайлшгүй бөгөөд түүнд хамрагдахын тулд ажлаас бүрэн чөлөөлөгдсөн байна.

IELTS-ийн 6.5-аас доош (эсвэл TOEFL-ийн дүйцэх) оноотой тэтгэлэг хүртэгчид өөрсдийн тухайлсан хэрэгцээг хангах англи хэлний сургалтыг зайлшгүй дүүргэнэ.

2021 онд, хоёр удаагийн сургалтыг Улаанбаатар хотод зохион байгуулна.

Сургалтын бүтэц

2021 онд, Англи хэлний үндсэн сургалт 6 сар хүртэл хугацаанд явагдана.
Дараах хүмүүс 1 дэх долоо хоногоос сургалтанд сууна. Үүнд: 

  • IELTS-ийн 6.0 оноотой (эсвэл түвшин тогтоох шалгалтаар тогтоогдсон)
  • IELTS-ийн 6.5 оноотой боловч, нэгж оноо 6.0-оос доош
  • IELTS-ийн 6.5 оноотой, нэгж оноо 6,0-оос дээш боловч, магистрын курс нь 6.5-аас дээш оноо шаардсан зэрэг болно.

1-16 дахь долоо хоногийн сургалт нь англи хэлний чадамжийг IELTS-ийн 6.0-аас 6.5-д хүргэх зорилготой. Энэ курсийг амжилттай дүүргэсэн оюутнууд Академик бэлтгэлийн сургалтанд хамрагдана.

Англи хэлний сургалтын бүрэлдэхүүн хэсгүүдСургалт үргэлжлэх хугацааСургалтын товч тайлбар
Үндсэн курс Модуль 1
IELTS 6.0 оноотой элсэх
16 долоо хоног IELTS-ийн 6.0 оноотой (эсвэл түвшин тогтоох шалгалтаар тогтоогдсон) нэр дэвшигчид 1 дэх долоо хоногоос суралцаж эхлэнэ. 1-16 дахь долоо хоногийн сургалт нь бүх нэр дэвшигчдийн англи хэлний чадамжийг IELTS-ийн 6.0-аас 6.5-д хүргэхэд чиглэгдэнэ.
Академик бэлтгэл
IELTS 6.5+ оноотой элсэх
6 долоо хоног  Энэ сургалт нь өргөдөл гаргахдаа IELTS-ийн 6.5+ (нэгж оноо 6,0-оос доошгүй) оноотой байсан нэр дэвшигчдэд зориулагдсан ба тэд Модуль 2-ыг хангалттай дүнтэй дүүргэсэн байна.

Нэмэлт мэдээлэл