Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр


Австрали Улс Монгол Улсад сүүлийн 20 гаруй жилийн турш хөгжлийн дэмжлэг туслалцаа үзүүлсээр ирсэн. Энэхүү туслалцааны гол суурь нь Монголчуудыг Австралид сургах боломж олгодог урт хугацааны тэтгэлэгт хөтөлбөр юм. Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр бол Монгол Улсын хүний нөөцийн эрэлт хэрэгцээг хангах, хүмүүс хоорондын харилцаа холбоог хөгжүүлэх арга зам юм.

Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн шинэ үе шат 2018 оны 10 дугаар сарын 1-нээс зорилтот салбаруудын хүний нөөцийг чадавхижуулж, Австралийг Монгол Улсын хөгжилд үнэтэй хувь нэмэр оруулж буй хандивлагч хэмээн таниулах зорилготойгоор эхэлсэн.

Хөтөлбөрийг Австрали, Монгол Улсын Засгийн газрууд хооронд байгуулсан Харилцан ойлголцох Санамж бичгийн хүрээнд Австралийн Гадаад хэрэг худалдааны яам (ГХХЯ) удирддаг. Жил бүр Хөтөлбөрийн Зохицуулах Хороо (ЗХ)-ноос өнгөрсөн жилийн үйл ажиллагаа, ололт амжилтыг авч хэлэлцэхийн зэрэгцээ, дараа жилд баримтлах бодлогын чиглэлийг тодорхойлдог. ЗХ-ны бүрэлдэхүүнд Монгол Улсын Засгийн газар, Австралийн Засгийн газар болон бусад хамтран ажилладаг байгууллагын төлөөлөл багтдаг.

Австралийн Засгийн газар бүх хүний хувь нэмрийг үнэ цэнэтэйд үздэг бөгөөд нийгмийн бүх бүлэг, тухайлбал, эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд, хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэд, орон нутгийн иргэдийн тэгш эрх, өргөн оролцоог хангахын төлөө ажилладаг. Австралийн Засгийн газар хүн бүрийн оролцоог чухалчилдаг. 

Хяналт, шинжигээ, үнэлгээ ба сургалтын төлөвлөгөө нь хөтөлбөрийн зорилго, зорилтын биелэлтэд гарч буй ололт амжилт, ахиц дэвшлийг тодорхойлоход ашиглагддаг. Тус төлөвлөгөө нь хөтөлбөрийн хэрэгжилтийн үр ашиг, үр нөлөөний талаарх мэдээллээр хангана.

Нэмэлт мэдээлэл