Өргөдөл гаргах

Өргөдөл хүлээн авах хугацаа

2021 оны тэтгэлгийн өргөдлийг дараах хугацаанд хүлээн авна. Үүнд:  

  • Эхлэх өдөр:  2020 оны 2 дугаар сарын 1
  • Дуусах өдөр:  2020 оны 4 дүгээр сарын 30

Хугацаа хоцорсон өргөдөл болон дагалдах бичиг баримтыг хүлээн авахгүй бөгөөд хүчингүйд тооцно.

Өргөдөл гаргах үйл явц­

Цахим өргөдөл

https://oasis.dfat.gov.au/ цахим хуудсаар орж өргөдөл гаргана уу.

Өргөдөл гаргагчид дээр дурдсан хугацаанд багтаж цахим хэлбэрээр өргөдөл гаргана. Өргөдөл хаах хугацаа ойртох тусам Цахим өргөдлийн системийн (OASIS) ачаалал эрс нэмэгдэж, саатал учирч болзошгүйг анхаарна уу.

Өргөдлийн хэвлэмэл хувь

Интернэт ашиглах боломжгүй аймаг, алслагдсан нутгаас өргөдөл гаргагчид Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөртэй нэн даруй холбогдож, өргөдөл гаргах хувилбаруудын талаар ярилцана уу. 

Нэмэлт мэдээлэл