Sitemap

 English

 Australia Awards - Mongolia Applications
About Australia Awards Eligibility Criteria
Development Priorities and Fields of Study How to Apply
Award Entitlements Required Documents
Awards Responsibilities Selection Process
English Language Training 2017 Preparatory Training and Mobilisation
Inclusion Frequently Asked Questions (FAQs)

 

Resources and Links   Alumni
Downloadable Reference Documents  Women's Leadership Program
Links Mozzies
Videos  Success Stories
  Case Studies
   
   
News and Events Contact Us
   
   
   

Mongolian

 Монгол дахь Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөр Өргөдөл гаргах
Австралийн тэтгэлэгт хөтөлбөрийн тухай Өргөдөлд тавих болзол шалгуур
Хөгжлийн тэргүүлэх салбар ба суралцах чиглэлүүд Хэрхэн өргөдөл гаргах
Тэтгэлэгт оюутны эдлэх эрхүүд Шаардлагатай баримт бичгүүд
Тэтгэлэг хүртэгчийн хүлээх үүрэг, хариуцлага Сонгон шалгаруулах үйл явц
2017 оны Англи хэлний сургалт Бэлтгэл сургалт, үдэлт
Оролцоог дэмжих Түгээмэл асуултууд

 

Эх сурвалж, холбоосууд
 Төгсөгчид
Татаж авах маягтууд  Эмэгтэйчүүдийн Манлайллын Хөтөлбөр
Холбоосууд Монгол Австралийн нийгэмлэг
Видео зааварчилгаа  Success Stories
  Case Studies
   
   
Мэдээ ба үйл явдал Холбоо барих
   
   
   

Additional information